گالری تصاویر
اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس و نمایشگاه صنعت ساختاواین جلسه شورای سیاست گذاری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت

نشست خبری پیش از همایش