برنامه اولیه کنفرانس جهت استفاده شرکت کنندگان به شرح ذیل می باشد.

جهت دانلود برنامه اینجا را کلیک نمایید.